Billettportaler

(klikk på logo for å åpne deres billettside)


Salgsbetingelser

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra BUYTEC AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene gjelder ved salg til Norge. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder, samt land utenfor Norge, avtales separat. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, og kredittkjøpsloven. Det vises til ovennevnte lover for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

2. Parter

Selger er BUYTEC AS
Strandveien 7, 3050 Mjøndalen
Orgnr: 989 285 246 MVA
TLF: 32 72 70 00
E-post: office@buytec.no
og blir i det følgende benevnt selger. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøper sin bestilling er bindende når bestillingen er registrert på selger sin server (datamaskin). Selger er samtidig bundet av kjøpers bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av selger i nettbutikk, markedsføring eller på annen måte. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til kjøper. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når denne mottas, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom kjøpers bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra selger, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. Kjøper har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det selger har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Selger tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

6. Betaling

Kjøpesummen skal betales med bank- eller kredittkort. Kortet blir belastet ved bestilling. Ved delleveranser belastes kun delleveransen. BUYTEC AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Selger har risikoen for produktene inntil de overtas av kjøper, det vil si når kjøper har fått produktene i sin besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, kan kjøper, avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at kjøper har mottatt produktene, bør kjøper, så snart en har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Kjøper sine rettigheter ved feil og mangler(reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når kjøper får produktene i sin besittelse. Feil kjøper oppdager innen seks måneder etter at denne fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før kjøper fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selger muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget feilen eller mangelen. Kjøper har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Selger anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes selger skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kjøper overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Garanti

Eventuelle garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre sitt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter at leveransen er mottatt gir selger melding om dette (angrefrist). Dersom kjøper ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert selger i tilnærmet samme mengde og stand som kjøper mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Kjøper har risikoen for transporten tilbake til selger. Selger er forpliktet til å betale tilbake til kjøper det denne har betalt inkludert porto for forsendelsen til kjøper, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet fra kjøper eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for selger. Produktet sendes tilbake til selger, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan kjøper benytter seg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet kjøper har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på sin server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kino-, konsert- eller kampbilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

12. Personopplysninger

BUYTEC AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss (se pkt. 2 for kontaktinformasjon).

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der kjøper bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der kjøper bor.

Handlekurv

Rediger